תלמידים הסובלים מבעיות בריאות או לקויות למידה, זכאים לעיתים קרובות להקלות במבחני הבגרות. כשמדובר בבעיות בריאות, על התלמיד להוציא אישור רפואי מתאים מהרופא המטפל ואם קיים חשד ללקות למידה – על התלמיד לעבור אבחון דידקטי ו/או פסיכולוגי.

 

הקלות בבחינת הבגרות

 

נהלי קבלת ההקלות לבחינת הבגרות


נבחן אינטרני (תלמיד תיכון):

ימסור את האישור הרפואי ו/או האבחון הדידקטי/פסיכולוגי בבית ספרו, כדי שתאושרנה לו הקלות בוועדת ההתאמות.

נבחן משנה אינטרני:

אם אושרו לו הקלות בהיותו תלמיד תיכון, הוא זכאי לאותן הקלות עד גיל 25. בעת ההרשמה לבחינה בבית ספרו, עליו לציין שהיה זכאי להקלות בעבר ושהוא מבקש לקבל אותן גם בבחינה הנוכחית. במצב כזה, התלמיד לא צריך למסור מחדש את האבחונים לוועדת התאמות שתדון בעניינו.

אם התלמיד מבקש הקלות להן לא היה זכאי בתקופת התיכון, דינו כנבחן אינטרני רגיל: הוא ימסור את האישור הרפואי ו/או האבחון הפסיכו-דידקטי בבית ספרו ויחכה שתאושרנה לו הקלות בוועדת התאמות. תוקף האבחון החדש הוא עד גיל 25 או 5 שנים, הרחוק מביניהם.

 

נבחן אקסטרני:

תלמיד שאושרו לו הקלות במערכת האינטרנית והופך לאקסטרני, זכאי לקבל אותן גם במערכת האקסטרנית, בלי להגיש מחדש אבחונים או אישורים רפואיים עד גיל 25. על התלמיד להביא אישור על ההקלות שאושרו לו כתלמיד מבית הספר אותו עזב ולמסור אותו בשלוחה של הנבחנים האקסטרניים.

אם התלמיד מבקש הקלות שלא היה זכאי להן בתקופת התיכון, עליו להוציא אישור רפואי מתאים מהרופא המטפל (במקרה של בעיה רפואית) או לעבור אבחון פסיכו-דידקטי (במקרה של לקות למידה). התלמיד ימסור את האישור הרפואי ו/או את האבחון הדידקטי/פסיכולוגי בשלוחה של הנבחנים האקסטרניים, כדי שתאושרנה לו הקלות בוועדת ההתאמות. תוקף האבחון החדש הוא עד גיל 25 או 5 שנים, הרחוק מביניהם.
שימו לב: לאחר שאושרו לנבחן האקסטרני ההקלות, עליו להודיע לשלוחה בכל מועד בו הוא נבחן, 30 יום לפני הבחינות על רצונו לממש את ההקלות. מי שלא יודיע – לא יקבל אותן.

 

סוגי ההתאמות הקיימות לבחינות הבגרות

ההתאמות הקיימות בכל המקצועות (למעט אנגלית)

רמת ההתאמה סוג ההתאמה הערות מקצוע הלימוד בו ניתן לקבל את ההתאמה
רמה 1 הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25% לכל היותר גיאוגרפיה, פיסיקה, היסטוריה, אזרחות
עברית, מתמטיקה, תנ”ך, ספרות
התעלמות משגיאות כתיב גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, עברית
תנ”ך, ספרות
שעתוק הבחינה התלמיד יכתוב את הבחינה במלואה, ויקרא אותה לאדם שיכתוב את מה שיקרא מילה במילה. יהיו שתי מחברות בחינה, ושתי המחברות תישלחנה לבדיקה במרב”ד. גיאוגרפיה, פיסיקה, היסטוריה, אזרחות
עברית, מתמטיקה, תנ”ך, ספרות
מתן אפשרות להגדיל את הכתב של שאלון הבחינה גיאוגרפיה, עברית, תנ”ך, מתמטיקה, פיסיקה, ספרות, היסטוריה, אזרחות
דף נוסחאות מורחב דף הנוסחאות המורחב יועבר לאישור המפמ”ר. מתמטיקה
רמה 2 הקראת שאלון הבחינה ע”י קורא נייטרלי. גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, תנ”ך
ספרות
הכתבת התשובות לבוחן נייטרלי הבחינה תהיה על השאלון הרגיל בשלמותו. התלמיד רשאי לקבל גם תוספת זמן ולארגן מראש את התשובות לפני הגשתן לבוחן. תהיה מחברת בחינה אחת שלא נכתבה ע”י התלמיד, אלא ע”י הבוחן, והיא תישלח לבדיקה. גיאוגרפיה, פיסיקה, היסטוריה, אזרחות
תנ”ך, ספרות
רמה 3 המרת הבחינה במתמטיקה במקצוע מדעי (ביולוגיה, כימייה, פיזיקה) ברמה של 2 או
3 יחידות לימוד
ההתאמה תינתן רק על סמך אבחון רב-תחומי. יש לפנות לאישור ועדת חריגים. יש ליידע את הנבחן על מגבלות תעודת הבגרות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. מתמטיקה
שאלון מותאם, הנגזר משאלון הבחינה הרגיל עפ”י ההנחיות בחוזרי המפמ”רים (הבחינה אינה נכתבת ואינה נבדקת ע”י בית הספר גיאוגרפיה, פיסיקה (בשאלון חקר ובניתוח ממצאי ניסוי אין שאלון מותאם), היסטוריה, אזרחות, עברית, מתמטיקה, תנ”ך 2 יח’ בלבד, ספרות 2 יח’ בלבד
בחינה בעל פה ההתאמה תינתן רק על סמך אבחון רב-תחומי והמלצה מפורשת ומנומקת של המאבחן. הבחינה תתבסס על המבחן הרגיל ותכלול את כל הפרקים. הבוחן יהיה מורה באותו התחום, חיצוני או פנימי (באישור המפמ”ר), והוא אינו רשאי לשאול שאלות ביניים או שאלות מכוונות גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, תנ”ך,
ספרות

ההתאמות הקיימות במקצוע אנגלית

שימו לב – אותה התאמת היבחנות יכולה להופיע ביותר מרמה אחת – שכן הדבר תלוי שאלון.
(לדוגמא – התעלמות משגיאות כתיב מופיעה הן ברמה 1 והן ברמה 3)

רמת ההתאמה סוג ההתאמה הערות שאלונים בהם מתקיימת ההתאמה
רמה 1 הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25% לכל היותר כל השאלונים
מתן אפשרות להגדיל את הכתב של שאלון הבחינה כל השאלונים
התעלמות משגיאות כתיב התאמה זו כוללת שיבושי איות ופיסוק בלבד ואינה מתייחסת לשגיאות דיקדוקיות או תחביריות. שאלונים B ו-D
רמה 2 שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית כל השאלונים
השמעת שאלון הבחינה מקלטת כל תלמיד יקבל דיסק אישי או שיקשיב לבחינה דרך המחשב. שאלונים A,B,C,D,F
הקלטת התשובות של הנבחן
על גבי קלטת
תלמידים רשאים להקליט או להקליד את תשובותיהם במחשב. שאלונים A,B,C,D,E
רמה 3 בחינה בעל פה  ההתאמה תינתן רק על סמך אבחון רב-תחומי והמלצה מפורשת ומנומקת של המאבחן. הבחינה תתבסס על המבחן הרגיל ותכלול את כל הפרקים. הבוחן יהיה מורה באותו התחום, חיצוני או פנימי (באישור המפמ”ר), והוא אינו רשאי לשאול שאלות ביניים או שאלות מכוונות כל השאלונים
התעלמות משגיאות כתיב התאמה זו כוללת שיבושי איות ופיסוק בלבד ואינה מתייחסת לשגיאות דיקדוקיות או תחביריות. שאלונים F ו-G
השמעת שאלון הבחינה מקלטת כל תלמיד יקבל דיסק אישי או שיקשיב לבחינה דרך המחשב. שאלונים G ו-E
הקלטת התשובות של הנבחן
על גבי קלטת
תלמידים רשאים להקליט או להקליד את תשובותיהם במחשב. שאלונים F ו-G

 

מועד הגשת בקשה להקלות בבחינות הבגרות

המועד האחרון לבקשת הקלות מסתיים בדרך כלל מספר ימים לפני התאריך האחרון לרישום לבחינות בגרות באותו מועד. יש לעקוב אחר הפרסומים של משרד החינוך, עבור האינטרנים והאקסטרנים בנפרד.

 

ערעור על החלטות ועדת ההתאמות

ניתן לערער על החלטת הוועדה בנוגע להקלות עד 15 יום ממועד מכתב החלטת ועדת ההתאמות. מידע נוסף בנושא הקלות לליקויי למידה ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

 

הקלות בבחינת הבגרות