נבחנים בבחינות הבגרות מקבלים לידיהם שני מסמכים: תעודת בגרות וגיליון ציונים.

 

תעודת הבגרות

 

עבור תלמיד שסיים את לימודיו בתיכון לפני יוני 2017 תעודת הבגרות נחלקת לשני חלקים:

תעודת בגרות - הסברעמוד ימני בו מופיעים שמות מקצועות הבגרות הנכללים בממוצע, מספר היחידות בהן נבחן התלמיד, והציון הסופי שקיבל.
אם בטור של מספר היחידות נרשם 0, משמעות הדבר שלא מדובר בבחינת בגרות, אלא בבחינת גמר.

תעודת בגרות - הסבר
עמוד שמאלי בו מופיעים ציונים פנימיים, שאינם נחשבים לצורך ממוצע הבגרות.

תעודת בגרות לדוגמה

תעודת בגרות לדוגמה

 

עבור תלמיד שסיים את לימודיו בתיכון החל מיוני 2017 ואילך תעודת הבגרות נחלקת לשני חלקים:

תעודת בגרות - הסבר
צד קדמי בו מופיעים פרטי התלמיד (שם מלא ומספר תעודת זהות), שם המוסד בו סיים ללמוד ומיקומו, ושנת מחזור סיום.

תעודת בגרות - הסברצד אחורי בו עמוד שמאלי בו מופיעים רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות הבגרות וציונם הסופי.
מבנה הציונים מחולק לשניים: מקצועות חובה והגבר ומקצועות פנימיים

תעודת בגרות לדוגמה

 

 

 

גיליון הציונים

לאחר סיום הלימודים בתיכון ולאחר שנבדקו בחינות הקיץ, מקבל התלמיד מבית הספר בו למד גיליון ציונים. בגיליון זה, מפורטים ציוני בחינות הבגרות בהן נבחן בתיכון, וכן מצוין האם הוא זכאי לתעודת בגרות או לא. לאחר סיום התיכון, נחשב תלמיד הניגש לבחינת בגרות לנבחן משנה, והוא יקבל אחרי כל מועד אליו הוא ניגש גיליון ציונים, המפרט רק את ציוני הבחינות במועד האחרון אליו ניגש.

בגיליון הציונים מופיעים כמה פרטים בעלי חשיבות, אליהם יש לשים לב:
זכאות לבגרות – כלומר, האם השלים את כל חובותיו, או שנותרו מקצועות כלשהם בהם הוא עדיין נדרש להיבחן.
שאלוני משנה – ציונים של שאלוני משנה (כמו שאלוני ההיסטוריה, המתמטיקה או האנגלית וכיו”ב) מופיעים בטור תחת הכיתוב “תת”.
ציונים סופיים – הציונים המשוקללים, שהם הציונים הקובעים, מופיעים תחת הכיתוב “סופי”. בחישוב ממוצע הבגרות, מתייחסים אך ורק לציונים הסופיים.

 

גיליון ציונים לדוגמה

 

גיליון ציונים לדוגמה

 

 

חישוב ממוצע

הציון הממוצע של תעודת הבגרות הוא הציון המשוקלל של כל הציונים הסופיים, שקיבל התלמיד בבחינות הבגרות. נוסחת החישוב היא כדלקמן:

ממוצע הבגרות = סכום מכפלות כל ציון (כולל הבונוס) במספר יחידות הלימוד של המקצוע, חלקי סכום יחידות הלימוד של כלל המקצועות.

חישוב ממוצע בגרות

 

בונוסים

 

בחישוב הממוצע מוסיפים גם את הבונוסים השונים, המהווים תוספת נקודות הניתנות לציון הבחינה, לפי הכללים הבאים:
למקצוע שנלמד בהיקף של 4 יח”ל – תוספת של 10 נקודות לציון הסופי.
למקצוע שנלמד בהיקף של 5 יח”ל – תוספת של 20 או 25 נקודות לציון הסופי (תלוי חוג ומוסד אקדמי)

במקצועות המתמטיקה והאנגלית חישוב הבונוסים שונה במקצת:
בהיקף של 4 יח”ל – תוספת של 12.5 או 15 נקודות לציון הסופי (תלוי חוג ומוסד אקדמי)
בהיקף של 5 יח”ל – תוספת של 25 נקודות לציון הסופי. (במתמטיקה קיימת תוספת של 30 או 35 נקודות – תלוי חוג ומוסד אקדמי).

 

כמו כן, יש לשים לב שקיימות מספר הגבלות נוספות על מתן הבונוסים:

הבונוס ניתן רק מציון 60 ומעלה.

הבונוס ניתן רק עבור המקצועות שהוגדרו על ידי משרד החינוך כזכאים לבונוס

שילוב מקצועות (למשל: 4 יח”ל המורכבות מ – 2 יח”ל בתנ”ך + 2 יח”ל ספרות) אינו מזכה בבונוס.

אין כל תוספת לציון בהיקף של 3 יח”ל ומטה.
שימו לב השיטה המתוארת לעיל היא המקובלת ברוב הפקולטות, ברוב המוסדות האקדמיים. יחד עם זאת, בחלק מהפקולטות ובחלק מן המוסדות האקדמיים, מתבצע תחשיב שונה הן של הבונוסים והן של ממוצע הבגרות.