MY.GEVA - סרטוני הסבר לשאלות במתמטיקה

בגרות במתמטיקה

חשיבותה של הבגרות במתמטיקה

 
הבגרות במתמטיקה נחשבת לאחת מבחינות הבגרות החשובות והמורכבות ביותר מבין הבחינות במקצועות החובה, הנדרשים לזכאות לבגרות. ציון ברמה של 3 יח"ל לפחות במתמטיקה הינו תנאי הכרחי לזכאות לבגרות.
 
סיבות נוספות לחשיבותה של הבגרות במתמטיקה הן העובדה שהקבלה לחלק מחוגי הלימוד במוסדות ההשכלה הגבוהה מותנית בציון במתמטיקה ברמה של ארבע או חמש יח"ל, בהתאם לחוג וכן משקל הציון בממוצע הבגרות.

 

תאריכי הבחינות ותחילת קורסי ההכנה לבגרות

 

מועדי בחינת בגרות במתמטיקה

 מועדי תחילת קורסי ההכנה לבגרות

במתמטיקה ביואל גבע

 מועד קיץ (חודשים מאי-יולי)

 תחילת פברואר

 מועד חורף (חודשים ינואר-פברואר) 

 תחילת ספטמבר

 

המיקוד:

 

החל ממועד קיץ 2011 לא יתפרסם יותר מיקוד במתמטיקה.


תוכניות הלימוד:

עד מועד חורף 2013 היו קיימות שתי תוכניות לימוד: תוכנית הצבירה ותוכנית חדשה. השוני בין התוכניות אינו בנושאי הלימוד, אלא רק בחלוקה וברמת הקושי. החל משנת הלימודים 2011, התחילו ללמד בבתי הספר את התוכנית החדשה, ואילו נבחני המשנה האינטרנים והאקסטרנים המשיכו להיבחן בתוכנית הצבירה.

מועד חורף 2013 היה המועד האחרון שהוצהר ע"י משרד החינוך בו היו יכולים להיבחן בתוכנית הצבירה, אך משרד החינוך הודיע לאחרונה כי יאפשר לתלמידי מתמטיקה ברמת 4 ו-5 יח"ל להיבחן בשאלוני הצבירה שמספרם 004, 005 ו-006 בלבד, לצורך השלמה או שיפור הציון, גם במועדים קיץ 2013 (תשע"ג) וחורף 2014 (תשע"ד). הדבר מבטל את הצורך בקיום שאלוני המרה (35884, 35885 א'). בשאלונים 001, 002, 003 ו-007 קיימת חפיפה מלאה לשאלונים החדשים, ולכן הם לא קיימים יותר. תלמיד הרוצה להשלים או לשפר ציון יוכל להיבחן בשאלונים המקבילים בהתאמה 801, 802, 803 ו-807.

 

התוכנית החדשה:

 • הבחינה היא בכתב כאשר לכל אחת מרמות הלימוד מותאמים שאלונים שונים:
  תלמידי 3 י"ל: 35801 (25%), 35802 (35%), 35803 (40%)
  תלמידי 4 י"ל: 35804 (65%), 35805 (35%)
  תלמידי 5 י"ל: 35806 (60%), 35807 (40%)
 • חומרי עזר - הנבחנים רשאים להיעזר במחשבון לא גרפי (אסור להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון) ובדפי נוסחאות המצורפים לבחינה. 
   

תוכנית הצבירה:

 • הבחינה היא בכתב  ומורכבת משלושה שאלונים, כאשר לכל אחת מרמות הלימוד מותאמים שאלונים שונים:
  בגרות במתמטיקה 3 יח"ל - שאלונים 001, 002 ו-003
  בגרות במתמטיקה 4 יח"ל- שאלונים 003, 004 ו-005
  בגרות במתמטיקה 5 יח"ל - שאלונים 005, 006 ו-007
 • חישוב הציון  - משקל שני השאלונים הראשונים במבחן הוא 33% ומשקל השאלון השלישי הוא 34%.
 • חומרי עזר  - הנבחנים רשאים להיעזר במחשבון לא גרפי (אסור להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון) ובדפי נוסחאות המצורפים לבחינה.

   

נושאי הלימוד ומבנה הבחינה בתוכנית החדשה - 3 יח' לימוד

נושאי הלימוד ומבנה הבחינה בתוכנית החדשה - 4 יח' לימוד

נושאי הלימוד ומבנה הבחינה בתוכנית החדשה - 5 יח' לימוד

 

 

מידע נוסף:

©כל הזכויות שמורות-יואל גבע פסיכומטרי ובגרויות 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software