פתרונות מבחן לדוגמא מחוברת הפסיכומטרי: 

פרק כמותי

פרק מילולי

פרק אנגלית