MY.GEVA - סרטוני הסבר לשאלות במתמטיקה

ערעור על ציוני בגרות

לפעמים אנחנו מרגישים שהציון שקיבלנו לא משקף את הידע האמיתי שלנו. למקרים כאלו קיימת אפשרות הערעור. אז איך זה עובד?

נבחני משנה אקסטרנים

 • על התלמיד לפנות לשלוחת הבחינות בה נרשם לבחינה, לבקש שובר תשלום עבור הערעור, לשלמו בבנק הדואר ולהחזיר את העתק השובר לשלוחה. הוא אינו חייב לנמק את בקשתו.
 • כיוון שכמעט כל בחינת בגרות נבדקת על-ידי שני מעריכים כשהממוצע שבין שתי ההערכות הוא הציון הסופי ערעור ייבדק רק אם קיים פער משמעותי בין שתי ההערכות. במקרה כזה, יעבור המבחן לבודק שלישי (שהוא מעריך בכיר) והציון בהערכה השלישית, ישוקלל עם הציון הקרוב אליו מבין שתי ההערכות הקודמות.ציון זה עשוי להיות גבוה, נמוך או זהה לקודם.

 • על פי משרד החינוך, עם קביעת הציון הסופי החדש מסתיים תהליך הערעור. לא תעמוד לנבחן אפשרות של ערעור נוסף ולא תהיה אפשרות להחזיר את הציון הקודם. בפועל, כבר היו תקדימים של ערעור למפקח/ת על ערעור, ותיקון ציון בעקבות פניה כזו.

 • רשמית, הגשת הערעור אפשרית עד ה- ‏15 באוקטובר (לבחינות מועד הקיץ) ועד ה- ‏15 באפריל (לבחינות בגרות מועד החורף). בפועל, פרסום ציוני מועד החורף למשל, לא מופיעים לעיתים לפני חודש אפריל כך שמומלץ לבדוק את התאריכים לגבי כל מועד מחדש.

 • עקרונית, אמור משרד החינוך להעביר את הציונים החדשים לכל אחד מן המערערים לפני סיום ההרשמה למועד הבא. אך כל עוד לא נתקבלה תשובת הערעור - הציון הקודם עומד בתוקפו ועל הנבחן להחליט על פיו אם ברצונו לגשת לבחינה חוזרת.

 • נבחן המעוניין לעיין במחברת הבחינה שלו יכול לפנות לשלוחת הבחינות ולבקש צילום של מחברת הבחינה. שירות זה ניתן בתשלום ומתקבל (עקרונית) עד תאריך ה- 15 לאוקטובר (לבחינות מועד הקיץ) ועד ‏ה- 15 לאפריל (לבחינות מועד החורף). בפועל, מומלץ לבדוק בשלוחה האקסטרנית את התאריכים לגבי כל מועד מחדש.

 • שירות צילום המחברת אינו קשור למועד הגשת הערעור. לפיכך, נבחן המעוניין בצילום מחברת לצורך הגשת ערעור, יבקש אותה במסגרת זמני הגשת הערעור. ושוב, אנו ממליצים לבדוק בשלוחה האקסטרנית את תקפות התאריכים בכל מועד מחדש.

 

נבחני משנה אינטרנים

 •  

  על התלמיד לפנות לבית הספר התיכון בו למד ונבחן, עד 40 יום מפרסום ציוני הבחינה. עם הגשת הבקשה, תועבר המחברת לבדיקה של אחד ממורי בית ספרו, שישקול אם יש מקום להגשת ערעור. אם המורה ימצא שלתלמיד מגיעות עשר נקודות ויותר (במתמטיקה ניתן לערער גם על פחות), יגיש בית הספר ערעור למשרד החינוך.


תלמידי יואל גבע (אקסטרנים או אינטרנים)

תלמידי יואל גבע המעוניינים להגיש ערעור, יונחו על ידי המורה שלימד אותם בקורס.

 • תלמיד אקסטרני צריך לשלם כדי לקבל צילום מחברת ולהחליט בשיתוף המורה אם לערער או לא (כדאי מאוד להתייעץ, שכן קיים סיכון שהציון ירד).
 • תלמיד אינטרני צריך לבקש מבית ספרו צילום של מחברת הבחינה. חשוב להדגיש שבית הספר אינו מחויב להיענות לבקשה (רוב התיכונים עושים זאת למען בוגריהם). את הצילום יביא התלמיד למורה שלו ביואל גבע ויחד יבחנו את הכדאיות שבבקשת הערעור. אם יחליטו להגיש ערעור, יתכן שבית הספר יבקש שהמורה שלנו ימלא את פרטי הערעור, אם לא - ימונה מורה מטעמם. בכל מקרה, בערעור של נבחן אינטרני על המורה לכתוב כמה נקודות מגיעות לדעתו לתלמיד, בכל אחד מסעיפי המבחן.
©כל הזכויות שמורות-יואל גבע פסיכומטרי ובגרויות 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software